ANUNŢ

Primăria Municipiului Tg-Jiu
Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare
Constantin Brâncuşi”
Telefon 0253/217570

ANUNŢ

Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”, B-dul Constantin Brâncuşi, nr. 12A, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante pe perioadă nedeterminată de: inspector de specialitate, grad profesional debutant şi consilier grad profesional IA, Compartimentul Conservarea, Protejarea şi Punerea în Valoare a Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Târgu-Jiu şi va consta în următoarele probe, după următorul calendar:

Pentru funcţiile de inspector de specialitate debutant şi consilier GIA

Proba scrisă în data de 09.08. 2016, ora 11,00;

Proba interviu în data de 12.08.2016;

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

1. Condiţiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru anexă la H.G. nr. 286/2011 stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale;

a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitatea deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2. Condiţii specifice, inspector de specialitate, grad profesional debutant:

a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în:

a1) ramura de ştiinţă- arhitectură şi urbanism, domeniul de licenţă- arhitectură, specializarea- arhitectură, conservare şi restaurare de arhitectură;

a2) ramura de ştiinţă- arte, domeniul de licenţă- arte vizuale, specializarea- conservare şi restaurare, artă monumentală;

a3) ramura de știință- științele pământului și atmosferei, domeniul de licență- geologie, specializarea –geologie;

a4) ramura de știință- inginerie geologică, domeniul de licență- inginerie geologică, specializările –inginerie geologică și geofizică;

b) cunoștințe operare pe calculator dovedite prin deținerea unui certificat/atestat de absolvire a unui curs perfecționare/formare/specializare.

3. Condiţii specifice, consilier grad profesional IA:

a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în:

a1) ramura de ştiinţă- arhitectură şi urbanism, domeniul de licenţă- arhitectură, specializarea- arhitectură, conservare şi restaurare de arhitectură;

a2) ramura de ştiinţă- arte, domeniul de licenţă- arte vizuale, specializarea- conservare şi restaurare artă monumentală;

a3) ramura de știință- științele pământului și atmosferei, domeniul de licență- geologie, specializarea –geologie;

a4) ramura de știință- inginerie geologică, domeniul de licență- inginerie geologică, specializările –inginerie geologică și geofizică;

b) cunoștințe operare pe calculator dovedite prin deținerea unui certificat/atestat de absolvire a unui curs perfecționare/formare/specializare.

c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului 7 ani;

Dosarele de concurs se depun la sediul Centrului de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea III-a, respectiv 02.08.2016, orele 17,00.

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia de concurs şi lista cuprinzând documentele necesare la dosarul de concurs sunt redate alăturat, sunt afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul Centrului de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”(www.centrulbrancusi.ro );

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”, Compartimentul salarizare, resurse umane, telefon 0253/217570; 0785292443.

 

BIBLIOGRAFIA

la concursul de ocupare a funcţiei contractuale vacante de inspector de specialitate, grad profesional debutant, Compartimentul Conservarea, Protejarea şi Punerea în Valoare a Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, (Capitolul II – Consiliile locale; Capitolul IV – Instituţiile, serviciile publice de interes local şi aparatul de specialitate al primarului);

 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice; (Capitolul II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual);

 3. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare, Capitolul I – Dispoziţii Generale; Capitolul II – Cercetarea,inventarierea şi clasarea; Capitolul III – Păstrarea, depozitarea şi asigurarea securităţii bunurilor culturale mobile;

 4. Legea nr.422/18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările şi completările ulterioare, TITLUL IV, Capitolul I – Obligaţiile şi drepturile propritarilor de monumente şi Capitolul II – Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale);

 5. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”(Capitolul II – Art.4 şi Art.5; Capitolul III – Art.9 , www.centrulbrancusi.ro)

 6. Ion Mocioi – Brâncuşi, Ansamblul Sculptural de la Tg-Jiu, editura Comitetul pentru Cultură şi Artă al Judeţului Gorj, Partea a II-a, Edificarea Ansamblului Sculptural de la Târgu Jiu; (Biblioteca Judeţeană Christian Tell).

   

BIBLIOGRAFIA

la concursul de ocupare a funcţiei contractuale vacante de consilier, grad profesional IA, Compartimentul Conservarea, Protejarea şi Punerea în Valoare a Ansamblului Monumental „Calea Eroilor”din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, (Capitolul II – Consiliile locale; Capitolul IV – Instituţiile, serviciile publice de interes local şi aparatul de specialitate al primarului);

 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice; (Capitolul II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual);

 3. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;

 4. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare, Capitolul I – Dispoziţii Generale; Capitolul II – Cercetarea, inventarierea şi clasarea; Capitolul III – Păstrarea, depozitarea şi asigurarea securităţii bunurilor culturale mobile;

 5. Legea nr.422/18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările şi completările ulterioare,(TITLUL II, Capitolul III – Intervenţii asupra monumentelor istorice; TITLUL III, Capitolul I – Instituţii; TITLUL IV, Capitolul I – Obligaţiile şi drepturile propritarilor de monumente şi Capitolul II – Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale);
 6. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”(Capitolul II – Art.4 şi Art.5; Capitolul III – Art.9 , www.centrulbrancusi.ro)

 7. Ion Mocioi – Brâncuşi, Ansamblul Sculptural de la Tg-Jiu, editura Comitetul pentru Cultură şi Artă al Judeţului Gorj, Partea a II-a, Edificarea Ansamblului Sculptural de la Târgu Jiu; (Biblioteca Judeţeană Christian Tell).

   

LISTA

cuprinzând documentele necesare la dosarul de participare la concursul de ocupare a funcţiei contractuale vacante de inspector de specialitate, grad profesional debutant, Compartimentul Conservarea, Protejarea şi Punerea în Valoare a Ansamblului Monumental „Calea Eroilor”şi a funcţiei contractuale vacante de referent, treapta profesională debutant, Compartimentul Dezvoltare, Parteneriate şi Proiecte Culturale din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

 4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei contractuale;

 5. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 6. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pe care candidează; Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului

 7. Curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată.

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documente originale şi se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, la sediul Centrului de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”.

Mergi Sus