ANUNT – Centrul Municipal de Cultură “Constantin Brâncuși” organizează concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante

 ANUNȚ

                    Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncușiˮ organizează la sediul instituției din Tg-Jiu , b-dul C. Brâncuși, nr. 12 A, în data de 28 noiembrie 2011 ora 10, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi :

1.       Consilier G-I A  – în cadrul compartimentului „Conservarea, protejarea și punerea în valoare a Ansamblului Monumental – Calea Eroilorˮ, cu principale responsabilităţi: conservarea, protejarea, monitorizarea stării, coordonarea lucrărilor de restaurare şi punerea în valoare a Ansamblului Monumental „Calea Eroilorˮ din Târgu Jiu.

        Se solicită studii superioare de specialitate într-unul din domeniile: „Conservarea şi restaurarea operei de artăˮ, „Arte Plasticeˮ, „Arhitectură și construcțiiˮ şi/sau complementare.

        Vechimea necesară exercitării funcţiei de consilier G-I A este de minim –- 7 ani.

2.       Consilier G-I A  – în cadrul compartimentului „Organizare Evenimenteˮ cu principale responsabilităţi: organizarea evenimentelor locale, naţionale şi internaţionale – conferințe, simpozioane, expoziții, comunicări și altele.

        Se solicită studii superioare de specialitate într-unul din domeniile: „Managementˮ, „Comunicareˮ, „Filologieˮ, „Relații internaționaleˮ.

Vechimea necesară exercitării funcţiei de consilier G-I A este de minim –- 7 ani.

3.       Consilier G-I A- IT   cu principale responsabilităţi: întreținerea și dezvoltarea rețelei informatice a instituției, realizarea şi administrarea site-urilor instituției, realizarea şi administrarea bazelor de date informatice ale instituţiei.

        Se solicită studii superioare de specialitate într-unul din domeniile: „Informaticăˮ, ”Calculatoare”, „Tehnologii informaţionale”, „Informatică aplicată”, „Inginerie informaticăˮ, „Automatizări şi calculatoareˮ şi/sau complementare.

Vechimea necesară exercitării funcţiei de consilier G-I A este de minim –- 7 ani.

4.       Consilier Juridic G-II – în cadrul compartimentului „Financiar, contabilitate, resurse umaneˮcu principale responsabilităţi: reprezentarea instituţiei în fața organelor jurisdicționale, punerea în aplicare a legislației în vigoare de către personalul centrului, certifică legalitatea desfăşurării programelor şi proiectelor instituţiei.

Se solicită studii superioare de specialitate în domeniul „Ştiinţe Juridice”.

Vechimea necesară exercitării funcţiei de consilier juridic G-II  este de minim –- 3 ani.

        Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul instituției până la data de 28 octombrie 2011, ora 14 .

Relații suplimentare se pot obtine la sediul instituţiei şi la telefonul 0253/217570.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • Cerere de înscriere;
 • Copia actului de identitate;
 • Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/calificări;
 • Copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 • Cazierul judiciar;
 • Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Recomandare de la ultimul loc de muncă
 • Curriculum vitae (model european).

Concursul pentru ocuparea unui post de consilier se desfășoară în 3 etape succesive, după cum urmează:

 • Selecția dosarelor de înscriere: 31 octombrie – 02 noiembrie 2011
 • Proba scrisă – 28 noiembrie 2011 (din bibliografie)
 • Interviul  și proba practică (eseu şi test limbă străină, cunoştinţe operare calculator) – 7 decembrie 2011

        Candidatul eligibil pentru participare la concurs trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene şi domiciliul în România
 • Să cunoască limba română scris şi vorbit
 • Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu
 • Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate
 • Să îndeplinească condiţiile de studii, şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni;
 • Să cunoască cel puţin o limbă străină- engleză sau franceză – nivel mediu;
 • Să aibă abilităţi în utilizarea calculatoarelor.

       Bibliografia

 • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare.
 • Cunoștințe generale despre „Ansamblul Monumental Calea Eroilorˮ din Târgu Jiu
 • Bibliografie suplimentară pentru postul de consilier juridic G II: Teoria generală a dreptului, Contracte speciale, Teoria generală a dreptului civil, Principii de aplicare a dreptului comunitar.

 Afișat astăzi 17.10.2011

Director,

Ovidiu Popescu

Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncușiˮ

 

Mergi Sus