ANUNŢ

Primăria Municipiului Tg-Jiu
Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare
Constantin Brâncuşi”
Telefon 0253/217570
Nr. 1198 din 11.10. 2016

ANUNŢ

Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, B-dul Constantin Brâncuşi, nr. 12A, Judeţul Gorj organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă nedeterminată de consilier, gradul profesional IA la Compartimentul Financiar-Contabilitate, Juridic, Resurse Umane.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Târgu-Jiu și va consta în următoarele probe:

Proba scrisă în data de 07.11.2016, ora 11,00;

Proba interviu în data de 09.11.2016

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. Condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru anexă la H.G. nr. 286/2011 stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale;

 1. are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 4. are capacitatea deplină de exerciţiu;

 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 1. Condiţii specifice:

  1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;

  2. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani.

Dosarele de concurs se depun la sediul Centrului de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea III-a, respectiv 31.10.2016, orele 16:00.

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia de concurs şi lista cuprinzând documentele necesare la dosarul de concurs sunt redate alăturat, sunt afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul Centrului de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi” (www.centrulbrancusi.ro );

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”, Compartimentul salarizare, resurse umane, telefon 0253/217570; 0785292443

BIBLIOGRAFIA

la concursul de ocupare a funcţiei contractuale vacante de consilier, grad profesional IA, Compartimentul Financiar-Contabilitate, Juridic, Resurse Umane din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”

 1. Legea nr. 273 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 2. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată (r4), cu modificările și completările ulterioare;

 3. Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în cadrul localității, în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare;

 4. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;

 5. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

 6. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

 7. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat;

 8. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

LISTA

cuprinzând documentele necesare la dosarul de participare la concursul de

ocupare a funcţiei contractuale vacante de consilier, grad profesional IA, Compartimentul Financiar-Contabilitate, Juridic, Resurse Umane din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

 4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei contractuale;

 5. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 6. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pe care candidează; Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului

 7. Curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată.

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documente originale şi se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, la sediul Centrului de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”.

Pentru a descarca acest anunț în format PDF apăsați aici.

Mergi Sus