Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”, cu sediul în Târgu Jiu, str. Bdul Constantin Brâncuși, nr.12A, judeţ Gorj, prelucrează și procesează datele dumneavoastră cu caracter personal (NUME, PRENUME, COD NUMERIC PERSONAL, SERIE ȘI NUMĂR B.I./C.I/PAȘAPORT, ADRESĂ/DOMICILIU, NUMĂR TELEFON, E-MAIL, IMAGINEA, DATE BIOMETRICE ȘI BANCARE), prin mijloace automatizate/manuale, destinate întocmirii documentelor ce vizează operațiuni care decurg din colaborarea cu dvs.

Scopurile prelucrării, pe activităţi:

 • Resurse umane;

 • Gestiunea economico-financiară şi administrativă;

 • Arhiva;

 • Soluţionare petiţii/sesizări;

Legalitatea prelucrării (conform prevederilor art.6 din Regulamentul nr. 679/2016).
Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

 1. persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

 2. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

 3. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;

 4. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

 5. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal : Autorităţile statului, inclusiv autorităţi fiscale;

Păstrarea datelor cu caracter personal :
Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus.

Drepturile pe care le aveţi în ceea ce priveşte datele dumneavoastră personale:
În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi în baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) , vă puteţi exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);

 • Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16)

 • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art.17)

 • Dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18)

 • Dreptul la portabilitatea datelor (art.20)

 • Dreptul la opoziţie (art.21)

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal. Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerat mai sus îl găsiţi la sediul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare ,, Constantin Brâncuși” sau îl puteţi descărca de pe site-ul instituţei www. centrulbrancusi.ro secţiunea Protecţia Datelor. Cererea se poate depune la sediul instituţiei, Bdul Constantin Brâncuşi, nr.12A, oraşul Târju Jiu, judeţul Gorj cod poştal 210192, sau poate fi transmisă la adresa de e-mail: office@centrulbrancusi.ro.  De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum şi dreptul la o cale de atac eficientă.
Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P. – B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România, fax: +40.318.059.602, e-mail: 
anspdcp@dataprotection.ro
Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuşi” vă informează că evaluează şi îmbunătăţeşte în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi securitate.

Datele de contact ale persoanelor responsabile cu protecţia datelor (DPO) :

Email : office@centrulbrancusi.ro

Tel : 0253 / 217570

Manager,  

Doru Strîmbulescu

Mergi Sus