ANUNT CONCURS CONSILIER GRAD PROFESIONAL IA – COMPARTIMENTUL STUDII, CERCETARI SI PROIECTE CULTURALE

Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare
„Constantin Brâncuşi”
Telefon 0253/217570
Nr. 337 din  28.03.2022

ANUNŢ

 

Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu,  B-dul Constantin Brâncuşi, nr. 12A, Judeţul Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată, de consilier, gradul profesional IA, din cadrul Compartimentului Studii, Cercetări și Proiecte Culturale.

Organizarea şi desfăşurarea concursului se fac potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Data şi locul organizării concursului:

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu din bulevardul Constantin Brâncuşi, nr. 19 şi va consta în următoarele probe:

proba scrisă în data de 31.05.2022, ora 1130 ;

proba interviu care se va susține, în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise la sediului Primăriei Municipiului Târgu Jiu. Data și ora susținerii interviului se va afișa obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

           Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. Condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru anexă la H.G. nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale;
 2. are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 3. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 4. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale (18 ani);
 5. are capacitatea deplină de exerciţiu;
 6. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 7. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 8. g)  nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra        umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals a unor fapte de corupţie sau unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. Condiţii specifice:

2.1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în specializările:

– Comunicare și relații publice;

– Jurnalism;

– Limba și literatura română;

– Limba și literatură modernă;

– Filozofie;

– Istorie;

– Studii culturale;

– Studii europene.

2.2. vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani.

 

 1. 3. Bibliografia pentru proba scrisă:
 2. Partea VI – Titlul III Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice (art.538 – 562) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.
 3. Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordonanța de Urgență nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul 2231/07 aprilie 2011 privind aprobarea Normelor metodologice, privind organanizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor, modificat prin Ordinul 3461 din 10 decembrie 2020;
 6. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare ”Constantin Brâncuși”(www.centrulbrancusi.ro);
 7. Ion Pogorilovschi–Comentarea capodoperei. Ansamblul Sculptural Brâncuși de la Târgu Jiu, Iași, Editura Junimea, 1976: Fenomenul de grupare a interpretărilor pag. (23 – 54) ; Ansamblul ca întreg semnificant (pag. 77-92) – (Biblioteca Județeană ”Christian Tell”);
 8. Pavel Șușară – Brâncuși, Monitorul Oficial Editură și Tipografie, București – 2020, Cap. XI. O paranteză (II):Ansamblul de la Târgu Jiu sau de la morfologie la sintaxă (pag. 123 – 139).

 

 1. În cadrul probei Interviu, candidații vor fi evaluați în baza următoarelor criterii de evaluare:
 • Abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
 • Capacitatea de analiză şi sinteză;
 • Motivaţia candidatului;
 • Comportamentul în situaţiile de criză;
 • Iniţiativă şi creativitate.

Planul de interviu și punctajele maxime stabilite pentru fiecare criteriu de evaluare sunt aduse la cunoștință cadidaților, înainte de susținerea probei.

 

 1. Pentru proba scrisă şi proba interviu punctajul maxim este de 100 puncte, fiind declaraţi ”admis” doar candidaţii care au obţinut minimum 50 puncte la fiecare probă. Se consideră ”admis” la concursul pentru ocuparea postului de consilier, grad profesional IA candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii participanţi, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii «admis» sau «respins», prin afișare la sediul și pe pagina de internet a Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare „constantin Brâncuși”, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului, comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare ”Constantin Brâncuși”, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare ”Constantin Brâncuși”, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere, respectiv de soluţionare a contestaţiilor pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

 Dosarele de concurs se depun la sediul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare ”Constantin Brâncuși”, în termen de  10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea III-a, respectiv 23.05.2022, ora 1600.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Sediul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare ,,Constantin Brâncuși”, telefon 0253/217570, 0785292443; fax 0253/217570, e-mail garniceanurozalia@yahoo.com, persoana de contact Gîrniceanu Rozalia.

 

DOCUMENTE NECESARE  DOSARULUI DE PARTICIPARE LA CONCURS

 

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 1. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 1. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 1. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 1. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 1. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 1. Curriculum vitae;

 

      Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar,    numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie    răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, carnetul de muncă şi adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor trebuie să conţină obligatoriu următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Data publicării: 09.05.2022

Mergi Sus