Concursuri

Anunt organizare concurs ocupare post contractual de Inspector de specialitate GIA, Compartiment financiar, contabilitate și Resurse umane

Anunt organizare concurs ocupare post contractual de Inspector de specialitate GIA, Compartiment financiar, contabilitate și Resurse umane – (format pdf)
FORMULAR DE INSCRIERE CONCURS – (format pdf)
Continuare »

ANUNȚ PRIVIND REZULTATELE FINALE AL CONCURSULUI NAȚIONAL DE PROIECTE

ANUNȚ PRIVIND REZULTATELE FINALE AL CONCURSULUI NAȚIONAL DE PROIECTE – (format pdf)
Continuare »

ANUNȚ PRIVIND REZULTATE CONTESTAȚIE- CONCURS NAȚIONAL DE PROIECTE

ANUNȚ PRIVIND REZULTATE CONTESTAȚIE- CONCURS NAȚIONAL DE PROIECTE – (format pdf)
Continuare »

ANUNȚ PRIVIND REZULTATELE SELECȚIEI PRIVIND PROIECTUL CÂȘTIGĂTOR PRIVIND REALIZAREA BUSTURILOR GHEORGHE ȘI ARETHIA TĂTĂRESCU

ANUNȚ PRIVIND REZULTATELE SELECȚIEI PRIVIND PROIECTUL CÂȘTIGĂTOR PRIVIND REALIZAREA BUSTURILOR GHEORGHE ȘI ARETHIA TĂTĂRESCU – (format pdf)
Continuare »

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI PARTICIPARE CONCURS NAȚIONAL PENTRU SELECTAREA PROIECTULUI PRIVIND REALIZAREA BUSTURILOR „GHEORGHE ȘI ARETHIA TĂTĂRESCU”

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI PARTICIPARE CONCURS NAȚIONAL PENTRU SELECTAREA PROIECTULUI PRIVIND REALIZAREA BUSTURILOR „GHEORGHE ȘI ARETHIA TĂTĂRESCU” – (format pdf)

ERATĂ – (format pdf)

ANUNȚ – Rezultate Etapa a II-a, concurs proiecte de management pentru funcția de manager al Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare„Constantin Brâncuși”

ANUNȚ – Rezultate Etapa a II-a, concurs proiecte de management pentru funcția de manager al Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare„Constantin Brâncuși” – (format pdf)
Continuare »

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI PARTICIPARE CONCURS NAȚIONAL PENTRU SELECTAREA PROIECTULUI PRIVIND REALIZAREA BUSTURILOR „GHEORGHE ȘI ARETHIA TĂTĂRESCU”

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI PARTICIPARE CONCURS NAȚIONAL PENTRU SELECTAREA PROIECTULUI PRIVIND REALIZAREA BUSTURILOR „GHEORGHE ȘI ARETHIA TĂTĂRESCU” – (format pdf)

ERATĂ – (format pdf)

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI PARTICIPARE CONCURS NAȚIONAL PENTRU SELECTAREA PROIECTULUI PRIVIND REALIZARE BUSTURI „GHEORGHE ȘI ARETHIA TĂTĂRESCU”

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI PARTICIPARE CONCURS NAȚIONAL PENTRU SELECTAREA PROIECTULUI PRIVIND REALIZARE BUSTURI „GHEORGHE ȘI ARETHIA TĂTĂRESCU”

ANUNȚ organizare concurs de proiecte de management pentru ocuparea funcției de manager al Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuşi”

ANUNȚ organizare concurs de proiecte de management pentru ocuparea funcției de manager al Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuşi”

RREGULAMENT de desfășurare a concursului de proiecte de management.

CAIET DE OBIECTIVE pentru concursul de proiecte de management.

ANUNȚ CONCURS CONSILIER GIA, COMPARTIMENT STUDII, CERCETĂRI ȘI PROIECTE CULTURALE

Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare
„Constantin Brâncuşi”
Telefon 0253/217570
Nr. 602 din  24.05.2022

ANUNŢ

 

Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu,  B-dul Constantin Brâncuşi, nr. 12A, Judeţul Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată, de consilier, gradul profesional IA, din cadrul Compartimentului Studii, Cercetări și Proiecte Culturale.

Organizarea şi desfăşurarea concursului se fac potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Data şi locul organizării concursului:

Concursul se va desfăşura la sediul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare ,,Constantin Brâncuși” din bulevardul Constantin Brâncuşi, nr. 12A şi va consta în următoarele probe:

proba scrisă în data de 22.06.2022, ora 1130 ;

proba interviu care se va susține, în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise la sediul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare ,,Constantin Brâncuși”. Data și ora susținerii interviului se va afișa obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

 Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

1. Condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru anexă la H.G. nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale;

a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale (18 ani);

d) are capacitatea deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)  nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra        umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals a unor fapte de corupţie sau unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Continuare »

REZULTATE FINALE LA EXAMENUL DE RECRUTARE PENTRU FUNCȚIA CONTRACTUALĂ DE CONSILIER, GRAD PROFESIONAL IA, COMPARTIMENT PATRIMONIU CULTURAL

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE ȘI
PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”
Comisia de concurs
Nr. 596  din  23.05.2022

ANUNŢ

privind rezultatul final la examenul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale  vacante de consilier, grad profesional IA, Compartimentul PATRIMONIU CULTURAL din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” din perioada 18.05.2022 – 23.05.2022

În perioada 18.05.2022 – 23.05.2022 s-a desfăşurat examenul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale  vacante de consilier, grad profesional IA, Compartimentul PATRIMONIU CULTURAL din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”.

  În urma susţinerii celor două probe, punctajele şi rezultatul final  obţinute de candidat se prezintă astfel:

Nr. crt. Număr de identificare

al candidatului

Punctaj probă scrisă Punctaj proba interviu Punctaj  final Rezultat final
1        517 50,67 94,67 72,67 ADMIS
Mergi Sus